Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

cộng tác với Bible Odyssey và Society of Biblical Literature nhằm phục vụ nền thần học thánh kinh Việt Nam