2 Phi-e-rơ ( by Jeremy F. Hultin)

Phi-e-rơ
Tác giả: Jeremy F. Hultin
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam.
Mặc dù có nghi vấn về quyền tác giả và ngày tháng, 2 Phi-e-rơ là một bằng chứng quan trọng của các khái niệm về thẩm quyền và truyền thống Sứ đồ trong hội thánh Cơ đốc đầu tiên.

Jeremy F. Hultin, “2 Peter (Vietnamese)”, n.p. [cited 27 Sep 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/people/related-articles/2-peter-vietnamese

Contributors

Jeremy F. Hultin

Jeremy F. Hultin
Lecturer, Murdoch University

Jeremy F. Hultin is lecturer of New Testament at Murdoch University (Perth, Australia). He is author of The Ethics of Obscene Speech in Early Christianity and Its Environment (Brill 2008).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!