Cai-phe (Adele Reinhartz)

Tác giả: Adele Reinhartz
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh
Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam