Cai-phe (Adele Reinhartz)


Christ before Caiaphas

Cai-phe
Tác giả: Adele Reinhartz
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Cai-phe là thầy tế lễ thượng phẩm trong thế kỷ thứ nhất C.N.

Bạn có biết…?

  • Thầy tế lễ thượng phẩm là người duy nhất được vào trong nơi Chí Thánh trong Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem hàng năm, để cầu xin Chúa tha tội cho mình và cho dân sự.
  • Thầy tế lễ thượng phẩm cũng là người làm đầu Hội đồng để đưa ra những quyết định thay cho dân sự.
  • Cai-phe được ghi đích danh trong Kinh Thánh Tân Ước chỉ có 9 lần.
  • Sử gia Giô-si-phu, tuy đã cho chúng ta biết rất nhiều về thế kỷ kỷ thứ nhất nhưng ông đã ghi lại rất ít chi tiết về thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe và nhiệm kỳ của ông.
  • Các câu chuyện phúc âm liên quan với các nhân vật trong lịch sử.
  • Các tác giả phúc âm cũng sắp đặt câu chuyện phúc âm của mình để câu chuyện có kết nối.
  • Điều khó là làm cách nào để giải thích lý do tại sao mà một thanh niên trai trẻ lại bị đóng đinh trên thập tự giá của người Rô-ma.
  • Một cách giải thích sự kiện này là Giê-su là mối đe dọa của thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái.

Xin bấm chuột vào đây để đọc tiếp bài Cai-phe của Giáo sư Adele Reinhartz 

Adele Reinhartz, “Caiaphas (Vietnamese)”, n.p. [cited 7 Feb 2020]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/people/main-articles/caiaphas-vietnamese

Contributors

reinhartz-adele

Adele Reinhartz
Professor in the Department of Classics and Religious Studies, University of Ottawa

Adele Reinhartz is Professor in the Department of Classics and Religious Studies at the University of Ottawa, in Canada and, currently, the general editor of the Journal of Biblical Literature (2012-2018). Her books include Befriending the Beloved Disciple: A Jewish Reading of the Gospel of John (Continuum, 2001), Caiaphas the High Priest (University of South Carolina Press, 2011; Fortress 2012), and Cast Out of the Covenant: Jews and Anti-Judaism in the Gospel of John (Lanham, MD: Lexington/Fortress, 2018). Adele was elected to the Royal Society of Canada in 2005 and to the American Academy of Jewish Research in 2014.

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!