Bài Giảng Trên Núi (Dale C. Allison, Jr.)

Joseph Chaumet, detail of Via Vita, 1894-1904. Sculpture, Musée eucharistique du Hiéron, Paray-le-Monial, France.

 
 
Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5–7)
Tác giả: Dale C. Allison, Jr.
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam
 
 

Bạn có biết …?

  • Bài Giảng Trên Núi là bài đầu tiên trong năm bài giảng dài của Giê-su trong Tin Lành Ma-thi-ơ.
  • Bài giảng đặc biệt quan tâm đến Luật pháp Mô-sê.
  • Bài giảng dường như dạy, cùng với các phân đoạn khác trong Ma-thi-ơ, rằng Luật pháp Mô-sê vẫn còn hiệu lực đối với những người theo Giê-su.
  • Bài giảng nghe có vẻ như có thể chống lại Phao-lô và phúc âm phi luật luật pháp của ông.
  • Bài giảng không phải là cuốn sách Tân Ước duy nhất có vẻ chống lại thần học Phao-lô; Gia-cơ 2:14–16 cũng vậy.

Xin vui lòng bấm chuột vào đây để đọc tiếp . . .

Dale C. Allison, Jr., “The Sermon on the Mount (Matt 5-7) (Vietnamese)”, n.p. [cited 13 Dec 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/passages/main-articles/sermon-on-the-mount-matt-5-7-vietnamese

Contributors

Dale C. Allison, Jr.

Dale C. Allison, Jr.
Professor, Princeton Theological Seminary

Dale C. Allison, Jr. is the Richard J. Dearborn Professor of New Testament at Princeton Theological Seminary. He is the author of many books, including The New Moses: A Matthean Typology (Fortress, 1993), Studies in Matthew (Baker Academic, 2005), and A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle of James (T&T Clark, 2013).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!