Các Học Giả Nghiên Cứu Kinh Thánh Tân Ước

Các Học Giả Nghiên Cứu Kinh Thánh Tân Ước Như Thế nào?
Tác giả: Mark Allan Powell
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Các học giả Kinh Thánh thường nghiên cứu Tân Ước với sự quan tâm đặc biệt đến các mô-típ lịch sử và văn chương của bản văn. Do đó, học giả sử dụng những phương cách khác nhau để đem lại những lợi ích trong việc giải thích kinh văn. Vì vậy cho nên, lĩnh vực học thuật nghiên cứu Tân Ước đã phát triển thành một chuyên ngành bao gồm nhiều cách tiếp cận và phương pháp giải kinh khác nhau. . . 

Xin bấm chuột vào đây để đọc bài “Các Học Giả Nghiên Cứu Kinh Thánh Tân Ước Như Thế nào? của GS  Mark Allan Powell. . .

Mark Allan Powell, “How Do Biblical Scholars Study the New Testament?”, n.p. [cited 18 Nov 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/tools/bible-basics/how-do-biblical-scholars-study-the-new-testament

Contributors

Mark Allan Powell

Mark Allan Powell
Professor, Trinity Lutheran Seminary

Mark Allan Powell is a professor of New Testament at Trinity Lutheran Seminary (Columbus, Ohio). He is an editor of the HarperCollins Bible Dictionary and author of Introducing the New Testament (Baker, 2009) and Jesus as a Figure in History (Westminster John Knox, 2012).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!