Quan Hệ Hợp Tác VBTS và SBL

Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam (Vietnamese Biblical Theology Society; VBTS) đã chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác với hội Society of Biblical Literature (SBL) để thúc đẩy sự cộng tác liên quan đến các nguồn tài nguyên trên trang web của SBL là Bible Odyssey

Cooperative Relationship between VBTS and SBL

The Vietnamese Biblical Theology Society (VBTS) is a non-profit organization public charity status exempt from federal income tax under IRC Section 501 (c) (3).  The Vietnamese Biblical Theology Society (VBTS) has formally established a cooperative relationship with The Society of Biblical Literature (SBL) to foster collaboration involving resources on SBL’s

Sơ Đồ Carson Pue

  Sơ Đồ Carson Pue Trong Mentoring Leaders Trần Thị Thanh Thảo M.Div Carson Pue là một người đam mê đào tạo lãnh đạo có tầm vóc quốc tế, Carson Pue có một sơ đồ cố vấn độc đáo trình bày trong cuốn Mentoring Leaders: Wisdom for Developing Character, Calling,

Cố Vấn Lãnh Đạo

Năm 2002, nhận ra được sự yếu kém về hàng ngũ lãnh đạo, tổ chức EQUIP do anh em John và Larry Maxwell thành lập năm 1996 đã phát động một chương trình đào tạo lãnh đạo có tên gọi là Million Leaders Mandate (MLM).  Khải tượng của MLM là