Ban Biên Tập

Vietnamese Biblical Theology Society 6333 Auburn Ave.  Riverdale, Maryland 20737 Emeritus Advisor Rev. Nguyễn Hữu Cương D.Min. The San Francisco Theological Seminary Former President of Union University of California   Chief Advisor Dr. Jonathan Trần Associate Professor of Religion (Theology & Ethics) Graduate Faculty, Department of Religion Faculty Steward, Honors Residential College Affiliate Faculty,

Quan Hệ Hợp Tác VBTS và SBL

Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam (Vietnamese Biblical Theology Society; VBTS) đã chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác với hội Society of Biblical Literature (SBL) để thúc đẩy sự cộng tác liên quan đến các nguồn tài nguyên trên trang web của SBL là Bible Odyssey

Cooperative Relationship between VBTS and SBL

The Vietnamese Biblical Theology Society (VBTS) is a non-profit organization public charity status exempt from federal income tax under IRC Section 501 (c) (3).  The Vietnamese Biblical Theology Society (VBTS) has formally established a cooperative relationship with The Society of Biblical Literature (SBL) to foster collaboration involving resources on SBL’s

Mission Statements

The core mission of the Vietnamese Biblical Theology Society (VBTS) is to provide a platform for scholarly dialogue that advances the critical studies of biblical theology relevant to Vietnamese Christians in Vietnam and around the globe. What does it mean to be theologically sound?  Why should we care? We know

Lời Giới Thiệu

     Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnamese Biblical Theology Society, viết tắt: VBTS) mong muốn đem lại diễn đàn thần học Thánh Kinh với những văn phẩm thần học có chất lượng hàn lâm nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu quan trọng có tính

error: Content is protected !!