Ban Biên Tập

Vietnamese Biblical Theology Society 6333 Auburn Ave.  Riverdale, Maryland 20737 email liên lạc: hoithanhoc@gmail.com President Daniel Hoàng, Ph.D Ph.D.  The Catholic University of America, Washington D.C. – Biblical Studies. M.A.   The Catholic University of America, Washington D.C. – Biblical Studies B.S.    University of Maryland, College Park – Engineering Advisors Jonathan Trần,

Quan Hệ Hợp Tác VBTS và SBL

Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam (Vietnamese Biblical Theology Society; VBTS) đã chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác với hội Society of Biblical Literature (SBL) để thúc đẩy sự cộng tác liên quan đến các nguồn tài nguyên trên trang web của SBL là Bible Odyssey

error: Content is protected !!