Cai-phe (Adele Reinhartz)

Tác giả: Adele Reinhartz
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh
Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Akedah (Joel S. Kaminsky)

Tác giả: Joel S. Kaminsky
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh
Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Quan Hệ Hợp Tác VBTS và SBL

Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam (Vietnamese Biblical Theology Society; VBTS) đã chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác với hội Society of Biblical Literature (SBL) để thúc đẩy sự cộng tác liên quan đến các nguồn tài nguyên trên trang web của SBL là Bible Odyssey

error: Content is protected !!