Cai-phe (Adele Reinhartz)

Tác giả: Adele Reinhartz
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh
Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Akedah (Joel S. Kaminsky)

Tác giả: Joel S. Kaminsky
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh
Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam