Ban Biên Tập

Vietnamese Biblical Theology Society 6333 Auburn Ave.  Riverdale, Maryland 20737 email liên lạc: hoithanhoc@gmail.com President Daniel Hoàng, Ph.D Ph.D.  The Catholic University of America, Washington D.C. – Biblical Studies. M.A.   The Catholic University of America, Washington D.C. – Biblical Studies B.S.    University of Maryland, College Park – Engineering Advisors Jonathan Trần,

Jericho (by Lorenzo Nigro)

Though the ruins of Jericho predate the biblical date for its destruction, the site is one of the oldest continuously occupied

Quan Hệ Hợp Tác VBTS và SBL

Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam (Vietnamese Biblical Theology Society; VBTS) đã chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác với hội Society of Biblical Literature (SBL) để thúc đẩy sự cộng tác liên quan đến các nguồn tài nguyên trên trang web của SBL là Bible Odyssey

Sơ Đồ Carson Pue

  Sơ Đồ Carson Pue Trong Mentoring Leaders Trần Thị Thanh Thảo M.Div Carson Pue là một người đam mê đào tạo lãnh đạo có tầm vóc quốc tế, Carson Pue có một sơ đồ cố vấn độc đáo trình bày trong cuốn Mentoring Leaders: Wisdom for Developing Character, Calling,

error: Content is protected !!