Chúa Thánh Khiết Như Thế Nào? (Jack Miles)

Chúa Thánh Khiết Như Thế Nào?
 
Tác giả: Jack Miles
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam.
 
Trong Kinh Thánh, những người được cho là nên thánh không phải ở bản chất của họ mà bởi vì sự liên hệ với Đức Chúa Trời; vì Chúa tự Ngài có bản chất thánh khiết. Chúng ta có thể hỏi, bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời  bao gồm những gì?
 
Tôi xin thưa rằng, trước hết là sự biệt riêng của Ngài, kế tiếp là sự khác biệt của Ngài với tất cả những gì Ngài đã tạo ra, và sau đó là tình yêu của Ngài.Đức Chúa Trời thánh khiết bằng cách biệt riêng ra khỏi các thọ tạo và bằng tình yêu thương. Một sự thánh khiết mà tuyển dân Y-sơ-ra-ên phải phản ánh trong nhân cách sống.
 
Vui lòng bấm chuột vào đây để đọc bài Chúa Thánh Khiết Như Thế Nào? của Giáo sư  Jack Miles.

 

Jack Miles, “How Is God Holy?”, n.p. [cited 12 Oct 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/passages/related-articles/how-is-god-holy

Contributors

Jack Miles

Jack Miles
Professor, University of California, Irvine

Jack Miles is Distinguished Professor of English and Religious Studies at the University of California, Irvine. He is the author of God: A Biography (Knopf, 1995).

 
 

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!