Tiên tri Ê-sai? (H. G. M. Williamson)

The Prophet Isaiah
Marc Chagall, The Prophet Isaiah, 1968. Oil on canvas, Musée National Marc Chagall, Nice, France.

Có mấy người tiên tri Ê-sai?
Tác giả: H. G. M. Williamson
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Williamson viết:

Nhiều độc giả Kinh Thánh cho rằng vì các sự kiện lịch sử trong nửa phần sau của sách Ê-sai là những lời tiên tri cho nên tất cả 66 chương của sách đều đã được nhà tiên tri Ê-sai viết ra nhiều năm trước khi các sự kiện đó xảy ra. Tuy nhiên, nếu chúng ta khảo sát lại các chương sách này một cách kỹ càng hơn chúng ta sẽ thấy vấn đề tác quyền của Ê-sai không đơn giản như vậy.

Đây là nhận xét thuần túy thuộc phạm trù khoa học của bản văn (lập luận có thuyết phục hay không tùy người đọc). Bạn có đồng ý với đề xuất này?  Vui lòng bấm chuột vào đây để tìm hiểu những nhận xét và lập luận dẫn chứng của Williamson có thuyết phục . . . 

H. G. M. Williamson, “How Many Isaiahs Were There? (Vietnamese)”, n.p. [cited 21 Apr 2020]. Online: http://bibleodyssey.org/en/people/related-articles/how-many-isaiahs-were-there–vietnamese

Contributors

H. G. M. Williamson
Professor, University of Oxford

H. G. M. Williamson is Regius Professor of Hebrew in the University of Oxford, a student of Christ Church, and a fellow of the British Academy. He has written several books on Isaiah, including Variations on a Theme: King, Messiah and Servant in the Book of Isaiah (Paternoster, 1998), The Book Called Isaiah: Deutero-Isaiah’s Role in Composition and Redaction (Clarendon, 1994), and A Critical and Exegetical Commentary on Isaiah 1-27, 1: Isaiah 1-5 (T & T Clark, 2006).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!