Độc Thần Luận (Benjamin Sommer)

Độc Thần Luận trong Kinh Thánh Hê-bơ-rơ
Tác giả:  Benjamin Sommer
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Thị Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

 Về tính chất đa thần của Kinh Thánh, Benjamin Sommer cho rằng:

Kinh Thánh Hê-bơ-rơ có nhiều nội chứng cho thấy nhiều người Do Thái tin vào sự hiện hữu của nhiều vị thần.  Họ là những người Do Thái có niềm tin đa thần mà các tiên tri trong Kinh Thánh đã chỉ trích vì họ đã tôn thờ các vị thần khác.  Tuy nhiên, một số tác giả của các bản văn Kinh Thánh dường như cũng có niềm tin đa thần.  Kinh Thánh Hê-bơ-rơ đề cập đến nhiều thiên thần, và gọi các thiên thần này là “các vị chúa” (Sáng-thế Ký 6:2; Thi Thiên 29:1, 82:6, 86:8, 89:7; Gióp 1:6), “thiên thần” (Dân-số Ký 20:16; 2 Sa-mu-ên 24:16; 1 Các Vua 13:18; Thi Thiên 78:49; Gióp 33:23), và “hội đoàn của các thánh” (Thi Thiên 89:5). . . . Điều làm nên sự khác biệt giữa Kinh Thánh Hê-bơ-rơ và các văn bản Cận Đông cổ đại khác không phải là nó phủ nhận sự hiện hữu của thần Ma-duk và Ba-an, nhưng sự khẳng định rằng Yahweh, Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, khác biệt về chất lượng với tất cả các vị thần khác vì Yahweh có nhiều quyền năng hơn.

Bạn có đồng ý với Sommer? Xin bấm chuột vào đây để đọc bài Độc Thần Luận trong Kinh Thánh Hê-bơ-rơ,  Benjamin Sommer.

Benjamin Sommer, “Monotheism in the Hebrew Bible (Vietnamese)”, n.p. [cited 28 Jul 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/people/related-articles/monotheism-in-the-hebrew-bible–vietnamese

Tác giả

Benjamin Sommer

Benjamin Sommer
Professor, Jewish Theological Seminary – New York

Benjamin Sommer is professor of Bible at the Jewish Theological Seminary in New York. Prior to teaching at the Jewish Theological Seminary, he served as Director of the Crown Family Center for Jewish Studies at Northwestern University. His book The Bodies of God and the World of Ancient Israel (Cambridge University Press, 2009) won several awards. His most recent book is Revelation and Authority: Sinai in Jewish Scripture and Tradition (Yale University Press, 2015). 

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!