Kinh Thánh Hê-bơ-rơ (Alan Lenzi)


Ishtar Gate Lion
Ishtar Gate Section, circa 575 BCE., glazed brick, Pergamon Museum, Berlin.

KINH THÁNH HÊ-BƠ-RƠ LIÊN QUAN VỚI THẾ GIỚI CẬN ĐÔNG CỔ ĐẠI NHƯ THẾ NÀO?

Tác giả: Alan Lenzi 
Phiên dịch: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Có được một số kiến thức về Thời đại Khai sáng thế kỷ 18, về lịch sử thuộc địa Mỹ và về những người nào đã tham dự Hội Nghị Hiến Pháp sẽ giúp cho bạn hiểu nhiều hơn về lịch sử của Hiến pháp Hoa Kỳ.  Tương tự như vậy, có được một số kiến thức về lịch sử và văn hóa Cận Đông cổ đại sẽ giúp bạn thấu hiểu hơn về lịch sử của các tài liệu được dùng để biên soạn Kinh Thánh Hê-bơ-rơ.

Trong bài viết này, đề xuất rất đáng chú ý của Alan Lenzi là trong tất cả các nền văn hóa, người ta rất giống nhau nhờ có chung nhân tính. Nhưng mỗi nền văn hóa phát triển một số tính năng đặc biệt làm cho nó độc đáo. Do vị thế đương đại của Kinh Thánh, nên người ta có khuynh hướng quá coi trọng tính chất thực sự khác biệt của nó với các tài liệu Cận Đông cổ đại khác. Từ góc độ lịch sử, một cách tiếp cận cân bằng hơn, nhận ra những điểm tương đồng và khác biệt của Kinh Thánh so với các nền văn hóa lân cận là công thức tốt nhất để hiểu Kinh Thánh Hê-bơ-rơ.

Bạn có những nhận xét nào, và bạn có đồng ý với tác giả không?  Xin vui lòng bấm chuột vào đây để đọc tiếp.

Please click here to read this article in English.

Alan Lenzi, “How Does the Hebrew Bible Relate to the Ancient Near Eastern World (Vietnamese)”, n.p. [cited 20 May 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/tools/bible-basics/how-does-the-hebrew-bible-relate-to-the-ancient-near-eastern-world-vietnamese

Contributors

Alan Lenzi

Alan Lenzi 
Associate Professor, University of the Pacific

Alan Lenzi is associate professor of religious and classical studies at University of the Pacific in Stockton, California. He specializes in the study of first-millennium ancient Near Eastern religious traditions, including the Mesopotamian imperial context of the Hebrew Bible. A number of his publications are accessible at the following URL: http://pacific.academia.edu/AlanLenzi.

Alan Lenzi là Associate Professor nghiên cứu tôn giáo và cổ điển tại University of the Pacific tại Stockton, California. Ông chuyên nghiên cứu về các truyền thống tôn giáo Cận Đông cổ đại thiên niên kỷ thứ nhất, bao gồm bối cảnh Lưỡng Hà của Kinh Thánh Hê-bơ-rơ. Một số tác phẩm của ông có thể truy cập tại: http://pacific.academia.edu/AlanLenzi.

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!