Những điều răn về tình yêu (A. B. Spencer)

Rachel and Jacob

Những điều răn về tình yêu thương trong Kinh Thánh

Tác giả : Aída Besançon Spencer
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Sứ đồ Phao-Lô cho rằng tín đồ Cô-rinh-tô rất nhiệt tình với những ân tứ thuộc linh hào nhoáng như nói tiếng lạ đến nỗi họ đã bỏ lỡ tầm quan trọng lớn hơn là nền móng vững chắc cho tất cả các ân tứ: tình yêu thương. Đối với Phao-Lô, tình yêu của Đức Chúa Trời kết hợp với lẽ thật (1 Cô-rinh-tô 13:6).

Xin bấm chuột vào đây để đọc tiếp bài Những điều răn về tình yêu thương trong Kinh Thánh  của Giáo sư Aída Besançon Spencer. 

Aída Besançon Spencer, “Love Commandments in the Bible (Vietnamese)”, n.p. [cited 7 Feb 2020]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/passages/related-articles/love-commandments-in-the-bible-vietnamese

Contributors

Aída Besançon Spencer

Aída Besançon Spencer
Professor, Gordon-Conwell Theological Seminary

Aída Besançon Spencer is professor of New Testament at Gordon-Conwell Theological Seminary in South Hamilton, Massachusetts. Her research focuses on Paul’s letters, Luke-Acts, and women in ministry. Her writings include 1 Timothy, New Covenant Commentary Series (Cascade, 2013), Titus & 2 Timothy, NCCS (Cascade, 2014), Daily Bible Commentary: 2 Corinthians (Hendrickson, 2001), and Beyond the Curse: Women Called to Ministry (Baker, 1985).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!