Pê-rít-sin và A-qui-la. Lynn H. Cohick

Dấu tích của Cô-rinh-tô ngày nay

Pê-rít-sin và A-qui-la
Tác giả: Lynn H. Cohick
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Pê-rít-sin và A-qui-la là những đồng nghiệp rất được kính trọng của Sứ đồ Phao-lô trong việc giảng dạy phúc âm cho hội thánh đầu tiên…

Xin bấm chuột vào đây để đọc tiếp…

Lynn H. Cohick, “Priscilla and Aquila”, n.p. [cited 18 Nov 2019]. Online: https://www.bibleodyssey.org:443/places/related-articles/priscilla-and-aquila

Contributors

Lynn H. Cohick

Lynn H. Cohick
Professor, Wheaton College

Lynn H. Cohick is Professor of New Testament at Wheaton College. She studies Jews and Christians in the settings of Hellenism and the Roman Empire, as well as women in the ancient world. Her publications include Philippians in The Story of God Commentary (Zondervan, 2013); Women in the World of the Earliest Christians (Baker Academic, 2009).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!