Tình Yêu Thương – 1 Cô-rinh-tô 13 (Gordon Fee)

 
Ancient Corinth, with Acrocorinth in the background. Photograph by Todd Bolen. (pic was taken from Bible Odyssey website)
 
 
Tình Yêu Thương (1 Cô-rinh-tô 13)
Tác giả: Gordon Fee
Dịch sang tiếng Việt: Bùi Kim Thanh, Hội Thần Học Thánh Kinh Việt Nam

Trong 1 Cô-rinh-tô 13 Phao-lô mô tả tình yêu bắt đầu khi ta xem nhu cầu của người khác quan trọng hơn nhu cầu của chính mình.

Bạn có biết…?

  • Từ Hy-lạp được dùng trong phân đoạn này là agape.
  • Cổ ngữ Hy-lạp có hai từ khác mà chúng ta dịch là “tình yêu” (philos, or tình yêu thương anh chị em, và từ eros, tình yêu của nam nữ).
  • Bản dịch King James Version dịch từ agape “từ thiện.”
  • Alan Redpath, nhà truyền giáo người Anh nói về phân đoạn 1 Cô-rinh-tô 13 như sau: người ta có thể bị rám nắng tâm linh vì phân đoạn ấm áp nầy!”
  • Năm 1997, Thủ tướng Anh quốc  Tony Blair đọc 1 Cô-rinh-tô 13 trong lễ đám tang của Diana, Công chúa của Wales.

Vui lòng bấm chuột vào đây để đọc bài “Love Passage” (1Cor 13) của Giáo sư Gordon Fee do Bùi Kim Thanh dịch sang tiếng Việt.

 

Gordon Fee, “Love Passage (1Cor 13) (Vietnamese)”, n.p. [cited 11 Mar 2020]. Online: http://bibleodyssey.org/en/passages/main-articles/love-passage–vietnamese

Tác giả 

Gordon Fee
Retired

Gordon Fee is retired from teaching and resides in New York City. He is the author of several volumes including The First Epistle to the Corinthians (Eerdmans, 1987) and Paul’s Letter to the Philippians (Eerdmans, 1995) and co-author of How to Read the Bible for All Its Worth (Zondervan, 2003).

Spread the word. Share this post!

error: Content is protected !!